Dustbowl days

2019.09.12
19xx Beaver, ok
19xx Beaver, ok
19xx Dustbowl days
19xx Dustbowl days
19xx Texas
19xx Texas
193x Dustbowldays 1
193x Dustbowldays 1
193x Dustbowldays 2
193x Dustbowldays 2
193x Dustbowldays 3
193x Dustbowldays 3
193x Dustbowldays 4
193x Dustbowldays 4
193x Hydro, ok
193x Hydro, ok
193x Texas
193x Texas
1890 Texas Sandstorm
1890 Texas Sandstorm
1908 plowing
1908 plowing
1935 Midwest
1935 Midwest
1935, Stratford, TX
1935, Stratford, TX
1935-04-14 Black sunday
1935-04-14 Black sunday
1935-04-14 Dust clouds
1935-04-14 Dust clouds
1935-04-14 Tyrone, OK
1935-04-14 Tyrone, OK
1936 CA
1936 CA
1936 Dorothea Lange 2
1936 Dorothea Lange 2
1936 Dorothea Lange
1936 Dorothea Lange
1936 Stanton, Texas
1936 Stanton, Texas