Up Route66 photos.org » 4 Oklahoma » 499 Texola - friendly cafe Prev Next Slideshow

 Previous image  Next image  Index page
2015-04-08 Texola friendly cafe (10).jpg - ‚‚ƒ‹ˆ‹Š’”��óŒ
{tw{Þ­¾ï���2�������O���Š‡ˆ‰‰ƒ|Þ­¾ï������†‚~{zz‚‡Þ­¾ï€‰“ˆhmpyÞ­¾ï��lq���[knrqtuvÞ­¾ï��UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU|€ƒÞ­¾ï����|hituqidjihiw„Þ­¾ï�C�A�Lz‰Œ‹’Cu�r–‚0xDCB0„‰ˆ‡ƒ€ˆˆ
ƒyŠ‰ƒ‚‚}Œ˜”Š‡ŒŒ‰
‹‹‰‹Šˆ‚’’‘‹‰‰ˆˆ†‰‰Š
yr{{xw‚{ˆ‘ˆ
ˆ{Þ­¾ï�T�U�N�A‡}†Œ‹“˜–•”“ŒŽˆ‚†Šˆupy†

Š‰~{€‰Š‰Š–˜‰‹‰Šˆ†„}{zx}„†„ƒ
€€ƒ†ˆ‡†
{cw}€~†ŒŒˆ†ŒŽ
{vtogtÞ­¾ï®®®®F›�áà�º)�ÂR�&�8��©�¡���Ç�ÈOà�™�����Ú,� |���������L{�����������3�Š�œ�˜������������������Ã���j��J�õ��òÿÿ�������2��
�����º'~„„{q|
†ƒƒŒ”Œ‰Š„„ƒ„Þ­¾ï‡†‡}||}~za^imoaXcfq|ƒˆ’š˜”— ~ƒ~vw„‡
ƒ{‡ŠŒ‹„†Ž“ŒŠŠŠˆ‰Šˆ
ŽŒey‡Š‰‹Š‰Ž—”€A-f‹ŽŽ„~ƒ‚€€€|ˆxe‰’Ž‚vP/Lu€~{|z{yw|}‚„€€€}}zv€†
ƒ
ˆˆ†††‚}zx}
Ž‡ˆˆ‰‡

ƒ{rŒ
ony~Š
ƒswzt{ŒŠ}z{wxw}€{|vxusiupstyZnuqnuxqpnty‚}ndqxs
wovqoqv|vqofnkpqƒsccihnuxpmkijtvuwwvtutwureaerroprqprx~voxvwvvwt||zw|zz€|zjdoosvwrsusslbsy{xwvutzwvssuptwvutrrtw|ursmhkxgcKJSQQl}ƒvwqljuq]CisyxyyrislI -68CFIGDEHKMOQQQU\efa``kpmlvz`SZginWLY~{usr€†‹ŽŒ‰Œ‹Ž‘Šˆ‡Œ‹ˆ‰‰‹‰‡†yqo~„„
’ŽŒ„ƒ
ˆ‡‚€~unyzxttˆ‰
‡‡ˆŠˆ
‰Œ‡wrqvwsjpkk~wrltebtuppw}x|™•Š‚ƒ„‚‚‚†‡ŠŠ‹ŠŽ‘veailet„†‹Š„€ƒ‡ˆŠ––Œ‰‹‹‹‹ˆ‚
‰‹ˆƒˆˆˆ
„‹’‘‰‡†‡‰‡‡
„
€~zwuszrrvzq
†yvvw}ƒ€{††}zxuqnlqursy‚‹ˆxpuy~~‚~{zzmv|}z†‹†€‚{y‚„Œ‰†
ƒ
Š™
~‚Œ‰‰‹‹‹ŠŒŽŽŒŠ{r{y„ƒ‚€ƒ
ƒƒ~}vtuy{zwixz~„‰†|{|‚ƒ~}}ƒˆŠ‹‹ŒŽŒŒ‹‹ŒŠ
|rosww|€
‚†‹‡ƒ„ˆˆ™ŒŠŠ‹–”ŒŒŠŒ‡„‰“™’ˆ‘–Œ}‡}}ysks{wwxvy‰”ŽxprvwzwrsjuzqqxsZmsrqsy}xrnlw‚€€{xvuw€|y{€ŒŽŠŠŠ‰
€€xzzyyyyy{{xuz„
ˆƒŒˆ†€‰ˆ‚{{zy{~€‚†ˆŠ
Þ­¾ïww{|{xtgctv{zzxtpsz‚sv~y|zt|ƒ‚ƒ~|}ƒ‡“‚„‚ƒƒ|{‚~yz{
}wqr
‹ˆ‰‰ˆŠ‹‹‹Ž‘Ž„„ŒŽ‹ˆ‹‹‰Œ‹‹ŽŒ‹ˆƒ€„‡—
{{~„„}|}€~‚‡‚z„ƒ~~€€~|„”Œtq~„zl`mzrfy‚
‚ˆ†„}yx~‡vv|{{
‹‹‰
‰Š
qo|ˆ‹‰Œ‹‰ˆˆˆ†ƒo‚
‹ŽŽŠƒ‹‘—‰ŠŒŠŒ‰ˆ‰Œˆ‰ˆ
ƒ“’‘’‘‹‹ŠˆŠŽ‘„|€€~€„
~y†‹‡~ƒ|y~‰‡Š‘“‹ˆ‰ˆ{‡‡Œ–˜“””’””’ƒzŠŒŠ}„|onqtx~’ŠÞ­¾ïŽ‰‚}zxwpr|‰•“’’ŽŽŠ‚‡Š‹Œ‹„v}}xxx~ƒƒƒ„ˆ„vmr}tqlturukx^\i{wxy{‚|{rdj|~mq†r[m‚Þ­¾ïqs‡‹ƒzˆ‡|wc‰|€silwwŠ„}‡Ž‡
kˆ‡‡‰‹•œ•†
ŠŠ€‡‰†
‡ƒ~„‰ˆŠ
“›
vyˆ•“ƒyƒ”ŠŽ˜ŠŒŽŒ˜œž”‚p‚ˆ~p{~{ƒ‡‰yx
Œ~ly€|}zy~„„Œ{y{}dy|}‡†‚v{ƒ†ƒ€Œ’‹†‰€slnyƒˆ’ŒŠƒ„ƒ}lnx{ypdcbfq~ƒŒ‘ŽŽ‘‘Šr{tnlrsqsp
Œ†Š”“Žˆ
~•y{|q€ˆ†‰‹Œ˜™“tADvˆˆˆŠ‚€{yz‚‡‰‹qb†‘ŽŽt0-]uzyƒˆ„ƒ„}~ƒˆ„†ˆŠ‡‡wnft~ƒ€wqrtpjaZLUiaOJbv{€ƒ€‚
{pm|„†xpkvvXH]ƒŒzusww|zxv{{o_snpoxV`glnsvomnu{ƒmgiq{Œtgils|vu|voekv‚ŠfHRbccovypojluuuuuvtvuxxsf]frtwruurtv|€tqywuuwzyxunsvv{ztqrqsvyvtqqtqesx|xuyvu{yxspsquuuvursv€€gluuqpqaL4RejdxˆŠsviqpzvebqtwxwy€€xI,Ronnv{snmknnn{|z{{toomiffqvfpqqqtvzzsttvyty}‚~xvwzz{|}}€€„~rqwyvsz{z|wttwuwx~|zyytrstpu|}suvvuzvwnsussuun{~ƒ„‚‚|~ytxxzy‚‚„„y~ƒ
ˆ‡‰‰ˆ†ˆƒyx{zywwutttusou‚€yƒ‚€‚~~ywpy{x{ttuu||z_ZcQW_\[[[[^_\ZZ__]UZajW\cc`iihdbbadfhcX\`_cdhkikgilqkorsiehfhhjnqoojmee`Xcihebehihhlidhj^KWlonjkjcclmkjikghhjifjlfegfffbca`d_[\]Z[]]\YU[[\\[U\\Z\[aaa`]^^[[``b```aaa\\^aaa_a``^_]YX`b_dd`XY_b`\^`]^bd`]`cddcca]bd\E""Xgjikkhgfggffjiifggghggggijllkjilqllqjfejmmnomlighiijgggf`eghihgrsohqtsuxvsqtz|ytsnS&8?JHFAAEJNOSWWW^eaba`^xvponjdRWgskha]uƒ‡€tz†‹ŒŒ‰ˆŠŠ‹ŒŽŒŠ‡
‰€~ƒ‰ƒ{|„{opz„“˜’‡‡ˆ†
†
‚ƒxn}|‚‡ˆˆ‡‰„
ˆŠ”ƒƒ|wy~‚{svwnmtron{fdvppsuwvŒ‡€€„ƒƒƒ


‡ŠŠŠ‹’„x{~y]Qv|
’ŽŽŽŽ‘––ŠŠŠŒ‹‡†‡†‹’Œ‹‡„x~„ƒ‡‹
‡†

†
„ƒ‚€ƒ„€€|‰Œ
x|zuustsuw}~„„‚zwojeghqy|‚€
’‚wz†‡
|y~€|wz}~’€
zsz€„Š„ƒˆ‚ƒ‰‰
ƒ‡ŠŒ‹‹‰Œ—‹Š‰Œ•Œ€~yx}~ƒ‚€ƒ
†ƒ}}~‚tqrkqx|ƒ‚

€„‰‹‰‰‡ŠŠŠŒ‹ˆ
‚|‚†„


‚€€ƒ†‡†‡ˆ‡‰Œ“—”ˆƒ€€ƒŒŽ‡ƒŒŽ‘””•™¡Ÿœš‘—–›‹ƒ}~‚ƒ~{|{zƒ~€ˆ’¥Šxuqfkk|}|~{kojjprwƒ}wuwtyxxzyy{yw}ƒ„ƒ‡Š‰†„‰‹Š‚„ŠŠ‚ƒ}xtfm|€‚
Š‹
„”‘Ÿ‘‰‰„„|y~‚‚ƒ††
†ŠŠˆttxsrv{zÞ­¾ï�����~€ŠŒ„v~
vjhtz~|€€„ƒ

„„‚„~{|Þ­¾ïw|~hkmuƒ‡‚‚
ˆ‹Œ

2015-04-08 Texola friendly cafe (10).jpg Download
2015-04-08 Texola friendly cafe (5)2015-04-08 Texola friendly cafe (6)2015-04-08 Texola friendly cafe (7)2015-04-08 Texola friendly cafe (8)2015-04-08 Texola friendly cafe (9)2015-04-08 Texola friendly cafe (10)2015-04-08 Texola friendly cafe (11)2015-04-08 Texola friendly cafe (12)2017-05-11 Texola friendly cafe (1)2017-05-11 Texola friendly cafe (2)2017-05-11 Texola friendly cafe (3)
Total images: 30 | Help